Форум по Delphi программированиюВернуться   Форум по Delphi программированию > Разное > Исходники и статьи
Ник
Пароль
Регистрация <<         Правила форума         >> FAQ Пользователи Календарь Поиск Сообщения за сегодня Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
  #1  
Старый 26.11.2013, 20:30
Аватар для Admin
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 03.10.2005
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 1,545
Версия Delphi: Delphi 7
Репутация: выкл
По умолчанию [ Исходник ] - Получение статуса печати документов

Автор: CynicRus
Описание: Пример получения статуса печати документов через WinAPI.

Код:
unit main;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ComCtrls, Vcl.StdCtrls,Winapi.WinSpool,Generics.collections,
 Vcl.Menus;

type
  // Ñòàíäàðòíàÿ ñòðóêòóðà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÒÑÐ ñòàòèñòèêè
 PTMibTCPRow = ^TMibTCPRow;
 TMibTCPRow = packed record
  dwState: DWORD;
  dwLocalAddr: DWORD;
  dwLocalPort: DWORD;
  dwRemoteAddr: DWORD;
  dwRemotePort: DWORD;
 end;

 // Â äàííóþ ñòðóêòóðó áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ ðåçóëüòàò GetTcpTable
 PTMibTCPTable = ^TMibTCPTable;
 TMibTCPTable = packed record
  dwNumEntries: DWORD;
  Table: array[0..0] of TMibTCPRow;
 end;

 TProcessEntry32 = packed record
   dwSize: DWORD;
   cntUsage: DWORD;
   th32ProcessID: DWORD;
   th32DefaultHeapID: DWORD;
   th32ModuleID: DWORD;
   cntThreads: DWORD;
   th32ParentProcessID: DWORD;
   pcPriClassBase: Longint;
   dwFlags: DWORD;
   szExeFile: array [0..MAX_PATH - 1] of WideChar;
  end;

 JOB_INFO_1_ARRAY = array [0..0] of JOB_INFO_1;
 TForm1 = class(TForm)
  ComboBox1: TComboBox;
  Button1: TButton;
  ListView1: TListView;
  PopupMenu1: TPopupMenu;
  ComboBox2: TComboBox;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ComboBox1Select(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 function GetTcpTable(pTCPTable: PTMibTCPTable; var pDWSize: DWORD;
  bOrder: BOOL): DWORD; stdcall; external 'IPHLPAPI.DLL';
var
 Form1: TForm1;
 JobList: TList<JOB_INFO_1>;


implementation
 uses Printers;

{$R *.dfm}

function GetStatus(Job: JOB_INFO_1): AnsiString;
begin
   case Job.Status of
   JOB_STATUS_PAUSED: result := 'JOB_STATUS_PAUSED';
   JOB_STATUS_ERROR: result := 'JOB_STATUS_ERROR';
   JOB_STATUS_DELETING: result := 'JOB_STATUS_DELETING';
   JOB_STATUS_SPOOLING: result := 'JOB_STATUS_SPOOLING';
   JOB_STATUS_PRINTING: result := 'JOB_STATUS_PRINTING';
   JOB_STATUS_OFFLINE: result := 'JOB_STATUS_OFFLINE';
   JOB_STATUS_PAPEROUT: result := 'JOB_STATUS_PAPEROUT';
   JOB_STATUS_PRINTED: result := 'JOB_STATUS_PRINTED';
   JOB_STATUS_DELETED: result := 'JOB_STATUS_DELETED';
   JOB_STATUS_BLOCKED_DEVQ: result :=
    'JOB_STATUS_BLOCKED_DEVQ';
   JOB_STATUS_USER_INTERVENTION: result :=
    'JOB_STATUS_USER_INTERVENTION';
   JOB_STATUS_RESTART: result := 'JOB_STATUS_RESTART';
   JOB_POSITION_UNSPECIFIED: result :=
    'JOB_POSITION_UNSPECIFIED';

  else
   result := 'Unknown status...';
  end;
end;

procedure GetPortStats();
var
 Size,i: DWORD;
 TCPTable: PTMibTCPTable;
begin
 GetMem(TCPTable, SizeOf(TMibTCPTable));
 try
  // Ïîêàçûâàåì ÷òî ïàìÿòè ó íàñ íå âûäåëåíî
  Size := 0;
  // Âûïîëíÿåì ôóíêöèþ è ïîñëå ýòîãî ïåðåìåííàÿ Size
  // áóäåò ñîäåðæàòü êîë-âî íåîáõîäèìîé ïàìÿòè
  if GetTcpTable(TCPTable, Size, True) <> ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER then Exit;
 finally
  // îñâîáîæäàåì ïàìÿòü çàíÿòóþ ïîä îäèí ýëåìåíò
  FreeMem(TCPTable);
 end;
 // Òåïåðü âûäåëÿåì óæå òðåáóåìîå êîë-âî ïàìÿòè
 GetMem(TCPTable, Size);
 try
  // Âûïîëíÿåì ôóíêöèþ
  if GetTcpTable(TCPTable, Size, True) = NO_ERROR then
  begin
  // è íàñèíàåì âûâîäèòü äàííûå ïî ÒÑÐ
  for I := 0 to TCPTable^.dwNumEntries - 1 do
   // Memo1.Lines.Add(Format('%15s: | %5d %s', [inet_ntoa(in_addr(TCPTable^.Table[i].dwLocalAddr)),
   // htons(TCPTable^.Table[i].dwLocalPort), PortStateToStr(TCPTable^.Table[i].dwState)]));
  end;
 finally
  // Íå çàáûâàåì îñâîáîäèòü ïàìÿòü
  FreeMem(TCPTable);
 end;


end;

procedure JobToListView(Job: JOB_INFO_1);
var
 lv: TListItem;
begin
 Form1.ListView1.items.BeginUpdate;
 lv:=Form1.ListView1.Items.Add;
 lv.Caption:=IntToStr(Job.JobId);
 lv.SubItems.Add(Job.pPrinterName);
 lv.SubItems.Add(Job.pMachineName);
 lv.SubItems.Add(Job.pUserName);
 lv.SubItems.Add(Job.pDocument);
 lv.SubItems.Add(Job.pDatatype);
 lv.SubItems.Add(GetStatus(Job));
 lv.SubItems.Add(IntToStr(Job.TotalPages));
 lv.SubItems.Add(IntToStr(Job.PagesPrinted));
 lv.SubItems.Add(DateTimeToStr(SystemTimeToDateTime(Job.Submitted)));
 Form1.ListView1.Items.EndUpdate;
end;

function ListJobOfPrinter(PrinterName: AnsiString):boolean;
var
 hPrinter: THandle;
 dwNeeded, dwReturned: dword;
 i: integer;
 PJobInfo: ^JOB_INFO_1_ARRAY;
begin
 if not OpenPrinterA(PAnsiChar(PrinterName), hPrinter,nil) then
 begin
  result:=false;
  exit;
 end;
 if not EnumJobs( hPrinter, 0, $FFFFFFFF, 1, nil, 0, dwNeeded, dwReturned ) then
 begin
  if( GetLastError() <> ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER ) then
   begin
    ClosePrinter(hPrinter);
    result:=false;
    exit;
   end;
 end;
 try
  GetMem(PJobInfo,sizeof(JOB_INFO_1)*dwNeeded);
  if not EnumJobs( hPrinter, 0, $FFFFFFFF, 1, LPBYTE(pJobInfo),
          dwNeeded, dwNeeded, dwReturned ) then
    begin
     ClosePrinter(hPrinter);
     result:=false;
    end;
  for I := 0 to dwReturned -1 do
   JobList.Add(PJobInfo[i]);

 finally
  ClosePrinter(hPrinter);
  freemem(PJobInfo);
 end;


end;

procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
var
 i: integer;
begin
 if ListJobOfPrinter(ComboBox1.Items[ComboBox1.ItemIndex]) then
 for i := 0 to JobList.Count - 1 do
  JobToListView(JobList[i]);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ComboBox1.Items.Assign(Printer.Printers);
 Combobox1.ItemIndex:=0;
 JobList:= TList<JOB_INFO_1>.Create;
end;

end.
Ответить с цитированием
ОтветОпции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.


 

Сайт

Форум

FAQ

RSS лента

Прочее

 

Copyright © Форум "Delphi Sources" by BrokenByte Software, 2004-2023

ВКонтакте   Facebook   Twitter   Ссылка на Telegram